O nas

     Studenckie, ogólnopolskie pismo naukowe Teka Historyka wydawane jest przez studentów, członków Studenckiego Koła Naukowego Historyków, działającego przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W zamierzeniu członków Koła pismo ma wychodzić dwa do trzech razy w ciągu roku akademickiego.
     Seria wydawnicza Teka Historyka powołana została uchwałą w 1983 roku na zebraniu walnym Studenckiego Koła Naukowego Historyków, jako pismo prezentujące działalność poszczególnych sekcji Koła. Pragnieniem założycieli pisma było, aby Teka historyka prezentowała również ciekawe prace, zaliczające zajęcia warsztatowe, jak również artykuły, powstające przy okazji pisania prac magisterskich.
     Po niemal dwudziestopięcioletnim okresie ukazywania się kolejnych zeszytów Teki Historyka charakter publikacji niewiele uległ zmianie. Kolejni redaktorzy sukcesywnie dodawali nowe działy, zmianie uległa szata graficzna i format pisma. Jednak w studenckim czasopiśmie naukowym w dalszym ciągu publikowane są materiały Studenckiego Koła Naukowego, jak również prace roczne studentów Instytutu Historycznego, artykuły przysyłane przez studentów i doktorantów z różnych ośrodków historycznych w całej Polsce czy też materiały pokonferencyjne, będące owocem sesji naukowych organizowanych na największych uniwersytetach w Polsce. Publikacje Koła Naukowego mają różnorodny charakter. Są to prace w formie artykułów, referatów, sprawozdań z ważnych wydarzeń Koła, relacje z objazdów naukowych, konferencji etc. Teka udostępnia również swoje łamy wszelkim projektom translatorsko-edytorskim, przez co wychodzi naprzeciw potrzebom młodych historyków, którzy mogą mieć utrudniony dostęp do niektórych, niepublikowany dotychczas - w języku polskim - źródeł.
     Teka Historyka jest przede wszystkim pismem studentów Instytut Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowi platformę wymiany myśli, opinii oraz stawiania  inspirujących hipotez badawczych, które w toku sporów i polemik przynoszą nauce nowe, nietuzinkowe spojrzenie na tematy dotychczas niezbadane lub też uznane za wyczerpane. Stąd też powzięta ostatnimi czasy inicjatywa stworzenia w Tece działu esejów i polemik, w których publikujemy krótkie teksty, w których to autorzy próbują w sposób zwięzły i syntetyczny spojrzeć na interesujące ich zagadnienia historyczne. Jest to miejsce sporów. Bardzo dbamy o to, żeby postawione hipotezy nie zostały pozostawione samym sobie, lecz zostały poważnie rozpatrzone, przemyślane, nierzadko skrytykowane czy też uzupełnione, rozwinięte o nowe wątki.
     Teka Historyka wrosła w ruch studentów Instytutu Historycznego UW. Stara się być taka, jaką chcą tego jej czytelnicy. Ponadto redakcja pozostaje otwarta na prace i artykuły studentów z innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, które swoją tematyką wpisują się w główny nurt pisma historycznego. W poprzednich numerach swoje prace publikowali studenci z takich kierunków jak politologia, polonistyka, teologia, kulturoznawstwo czy studenci z MISH.
     Teka Historyka jest otwarta na wszelkie pomysły, sugestie i rady wszystkich tych, którym zależy na jakości naszego czasopisma. Zachęcamy do nadsyłania prac, pisania artykułów, sprawozdań z Waszych projektów naukowych, konferencji, recenzowania książek, a także podzielenia się swoimi przemyśleniami, refleksjami nad historią w formie esejów i polemik.

20.07.2019 // www.tekahistoryka.ihuw.pl/tekahistoryka